Herní řád

4. května 2007 v 23:16 | Terezka |  Bailando

Herní řád soutěže "Bailando - tančím pro tebe"

Společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, která je provozovatelem televizního vysílání programu NOVA v souladu s licencí č. 001/1993 udělenou jí Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání vydává následující pravidla soutěže s názvem "Bailando - tančím pro tebe".

článek 1
Obecná ustanovení
 1. Tento herní řád upravuje pravidla soutěže snázvem "Bailando - tančím pro tebe", jejímž vyhlašovatelem je CET 21 spol. sr.o. (dále jen "producent"), a jejíž průběh bude zachycen v sérii stejnojmenných pořadů vysílaných na televizním programu NOVA (dále jen "soutěž" a "pořad").
 2. Zúčastnit se soutěže a stát se soutěžícím může pouze fyzická osoba, která je starší 18-ti let, je připravena být kdispozici pro účast vsoutěži kdykoli vobdobí od 12.3.2007 do 8.6.2007. a na žádost producenta se účastnit jakýchkoli aktivit v rámci soutěže nebo souvisejících se soutěží, např. tréninků, živých vystoupení, rozhovorů, tiskových konferencí, apod. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou vpracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k producentovi, osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci soutěže a osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), pouze však za předpokladu, že mají přístup krelevantním informacím spojeným se soutěží.
 3. Soutěž je svojí podstatou soutěží tanečních párů, kterých bude celkem osm a budou tvořeny vždy jedním soutěžícím a jednou známou osobností. Soutěžící budou vybráni producentem na základě castingu vyhlášeného v televizním programu NOVA. Stanovení kritérií pro výběr soutěžících je ve výlučné pravomoci producenta, přičemž účast v soutěži není právně vymahatelná. Každý uchazeč o účast v soutěži musí uvést a konkretizovat svoje přání, resp. svůj sen, který by někomu přál splnit v případě vítězství vsoutěži. Podmínkou pro to, aby se vybraní uchazeči skutečně stali soutěžícími, je uzavření smlouvy o účinkování vpořadu sproducentem, která bude podrobněji upravovat podmínky účasti v soutěži a práva a povinnosti soutěžících v průběhu soutěže, a dále uzavření smlouvy realizaci výhry s producentem, která bude podrobněji upravovat podmínky realizace snu soutěžícího, pokud by se stal vítězem soutěže. Každému z osmi soutěžících bude jako taneční partner/ka přiřazena jedna známá osobnost vybraná producentem.
 4. Takto vytvořené soutěžní páry budou v souladu s tímto herním řádem svými tanečními výkony soupeřit o přízeň poroty a televizních diváků. Na základě hodnocení poroty a následného hlasování diváků bude na konci soutěže zvolen jediný vítězný pár, který získá jako symbolickou cenu skleněný pohár - trofej soutěže a soutěžícímu z tohoto vítězného páru umožní (zajistí) producent realizaci jeho snu, v souladu svýše uvedenou smlouvou o realizaci výhry.
článek 2
Průběh soutěže
 1. Před zahájením soutěže se soutěžní páry podrobí tréninku choreografiie, který povedou profesionálové a odborníci z oblasti tance. Tréninky budou probíhat cca 5 týdnů před prvním soutěžním kolem, a to v rozsahu minimálně 12 hodin týdně.
 2. Vlastní soutěž bude probíhat v sedmi kolech od 20.4.2007 do 1.6.2007, kdy každé kolo soutěže bude zachyceno a odvysíláno v rámci jednoho dílu pořadu. V každém kole soutěžní páry předvedou až tři různé tance určené dramaturgií pořadu. Po absolvování tanečního čísla bude soutěžní pár ohodnocen 4-člennou porotou sestavenou producentem, složenou ze známých osobností a odborníků na taneční styly. Každý člen poroty přidělí soutěžnímu páru hodnocení od 1 do 10 (přičemž 10 je hodnocení nejvyšší) a současně sdělí odůvodnění svého hodnocení.
 3. V každém kole soutěže bude dále vylosován jeden porotce, který bude hlasovat tzv. "tajným hlasem", tzn. že jím udělené bodové ohodnocení jednotlivých párů a tanců neuvidí ani soutěžící ani televizní diváci, ale pouze část publika ve studiu sedící za příslušným porotcem. Během celého pořadu budou průběžně zveřejňovány výsledky soutěžních párů, které však nezohledňují tajný hlas. Tajný hlas bude "odtajněn" až v závěru pořadu, kdy body odpovídající tajnému hlasu budou přičteny k již obdrženému bodovému ohodnocení a každý z párů se tak dozví své skutečné umístnění v příslušném kole soutěže. V případě rovnosti bodů rozhoduje předseda poroty, který bude předem určen dramaturgií pořadu.
 4. Dva páry z nejnižším bodovým ohodnocením se stávají kandidáty na vyřazení a o udržení v soutěži budou bojovat v dalším kole soutěže v tzv. "Duelu". Duel spočívá v tom, že oba páry opakovaně předvedou tance, které je v minulém kole stály nominaci na vyřazení. O tom, který z párů soutěž skutečně opustí, rozhodnou televizní diváci telefonickým hlasováním, které bude probíhat celou dobu od nominace kandidátů na vyřazení v jednom pořadu až do ukončení Duelu v následujícím pořadu. Pár, který v hlasování získá méně hlasů, bude muset soutěž opustit a pár, který v Duelu uspěl, absolvuje spolu s ostatními soutěžními páry další kolo soutěže. Páru, který v Duelu končí účast v soutěži, nepřísluší žádná jiná výhra ani odměna, kromě odměny uvedené ve smlouvě o účinkování v pořadu.
 5. Takto bude postupováno tak dlouho, dokud v soutěži nezůstanou poslední tři soutěžní páry. Z nich bude opět telefonickým hlasováním televizních diváků zvolen vítězný pár celé soutěže.
 6. Dne 8.6.2007 proběhne závěrečné, nesoutěžní kolo, které bude koncipované jako galavečer, respektive ohlédnutí za soutěžními koly, kdy se na taneční parket vrátí všechny taneční páry s nejoblíbenějšími tanci.
článek 3
Práva a povinnosti soutěžících
 1. Všechny osobní údaje a informace poskytnuté soutěžícími kdykoli v průběhu soutěže musejí být přesné a pravdivé, úplné a nezkreslující a soutěžící je povinen jakoukoli změnu těchto údajů neprodleně oznámit producentovi.
 2. Soutěžící jsou povinni dodržovat podmínky tohoto herního řádu, podmínky uvedené ve smlouvě o účinkování v pořadu a rovněž další pravidla, podmínky, omezení a pokyny, které jim mohou být producentem oznamovány v průběhu soutěže.
 3. Soutěžící jsou povinni být po dobu účasti v soutěži producentovi plně k dispozici, respektovat časový harmonogram tréninků určený producentem, dostavovat se včas a spolupracovat tak, aby nebyl narušen řádný průběh tréninků.Totéž platí pro účast na zkouškách v místě natáčení a pro přímé přenosy.
 4. Soutěžící jsou povinni se v průběhu soutěže chovat řádně a způsobem, který neohrozí nebo nepoškodí dobré jméno producenta nebo image soutěže a pořadu.
 5. Pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v odst. 1/ až 4/ tohoto článku, vyhrazuje si producent právo soutěžícího ze soutěže bez dalšího vyloučit.
 6. Producent si vyhrazuje právo dle svého uvážení rozhodovat ve sporných případech, které mohou vzniknout v souvislosti se soutěží, pořadem nebo tímto herním řádem.
 7. Producent si rovněž vyhrazuje právo určit, že namísto soutěžícího, jehož účast v soutěži skončila jinak než vyloučením na základě hlasování diváků v souladu s tímto herním řádem, se soutěže zúčastní náhradník, a rovněž si vyhrazuje právo určit způsob, jakým bude tento náhradník vybrán.
článek 4
Závěrečná ustanovení
 1. Producent si vyhrazuje právo dle svého uvážení měnit strukturu soutěže, zejména tak, že k soutěži přidá další kola, že změní termíny a místa konání soutěže a/nebo že rozhodne o zvýšení nebo snížení počtu soutěžících postupujících do jednotlivých kol Soutěže, apod. V této souvislosti si producent dále vyhrazuje právo tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit.
 2. Tento herní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněným zástupcem producenta.
 3. Tento herní řád a jeho případné změny bude zveřejněn na internetových stránkách http://www.nova.cz/.
Herní řád - podpis
V Praze dne 10.3.2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
I LIVE MY LIFE! I LOVE MY LIFE :D